Everglades Exhibition

"Boating Couple"

Ming-fat Fat Chen

Tin Shui Wai, Yuen Long

Hong Kong