Everglades Exhibition

"Catching In Dawn"

Chih Sheng Huang

Taipei

Taiwan