Everglades Exhibition

"Milkweed Pod"

Ira Nemeroff

Mountain Lakes, Nj

USA